Privacy Statement

Optima Hypotheken en Verzekeringen hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u
informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?
Optima is een in 1998 opgericht assurantiekantoor uit de regio Alblasserwaard, waar klantcontact en een persoonlijke
aanpak voorop staan. Wij bemiddelen op het gebied van hypotheken, verzekeringen en kredieten. We gaan hierbij uit van
de specifieke situatie en wensen van de klant om een passend product af te sluiten.

Wij zijn gevestigd te Kade 40 B, 3371EP Hardinxveld-Giessendam, en zijn als volgt te contacteren:

 • Telefonisch: 088-5434330
 • E-Mail: info@optima.nl
 • Functionaris Gegevensbescherming: Nils Bakker
 • Onze administratieve- en registratiegegevens zijn als volgt:
 • AFM nummer: 120.03.238
 • KvK nummer: 23090888
 • KiFiD nummer: 300.000944

Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer u gebruik wil maken van onze dienstverlening kan het zijn dat wij om enkele van uw persoonsgegevens vragen.
Als u bijvoorbeeld bij ons een product wilt afsluiten of een schadeclaim indient, vragen we u om persoonsgegevens zoals uw
naam en adres.
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen,
bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de
wet. Optima houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hiervoor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder
leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor & waarom verwerken we persoonsgegevens?
We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen
ontvangen we persoonsgegevens van uzelf omdat u één of meerdere producten van ons afneemt, of wilt afnemen. De wet
spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop
neer dat wij onze diensten niet kunnen leveren als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij een centrale klantenadministratie bijhouden, marketingactiviteiten
verrichten, fraude willen voorkomen en bestrijden, of de gegevens gebruiken voor risicobeheersing. In de wet wordt dit ‘de
verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Dit kan ook in uw eigen belang zijn, omdat we u dan beter
kunnen helpen en fraude kunnen bestrijden. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze
wettelijke verplichtingen. Hieronder vindt u meer informatie over de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Voor handelingen en of verwerkingen die buiten de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang vallen zullen wij conform
de AVG expliciet toestemming vragen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:

 • Gegevens omtrent naam, adres en woonplaats
 • Contactgegevens zoals een telefoonnummer en een mailadres
 • Geboortedatum
 • Informatie omtrent het gezin
 • IBAN/Bankrekeningnummer
 • Inkomensgegevens
 • Financiële situatie
 • Verzekeringsverleden
 • Schadeverleden
 • Strafrechterlijk verleden
 • Gezondheidsgegevens
 • Preventiemaatregelen
 • Gegevens van objecten welke gefinancierd of verzekerd dienen te worden.
 • Aanvullende gegevens - Met aanvullende gegevens worden extra gegevens bedoeld die we niet van u of uw adviseur ontvangen hebben, maar die we uit (openbare) bronnen halen. Denk hierbij aan het raadplegen van informatie om terrorisme en witwassen tegen te gaan. Of het raadplegen van informatie van het Bureau Krediet
 • Registratie (BKR). We doen dit in sommige gevallen om een risico in te schatten of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Optima Hypotheken & Verzekeringen heeft een zorgplicht tegenover haar klanten. Dit kan betekenen dat data na
beëindiging van een overeenkomst nog een periode vastgehouden moet worden. In deze en andere gevallen hanteert
Optima het volgende beleid:
“Data zal niet langer worden vastgehouden dan redelijkerwijs nodig voor het correct vervullen van de overeenkomst dan wel
het uitdragen van de zorgplicht en/of een gerechtvaardigd belang.”

Bescherming van uw gegevens
We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn
opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan
ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We
melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

Uw rechten
U heeft als zijnde betrokkene & klant een aantal rechten met betrekking op uw persoonsgegevens. Deze rechten worden
hieronder toegelicht:

U heeft Recht op inzage:
U mag opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw
persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het
doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en Optima Hypotheken & Verzekeringen
geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van uw
persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt
u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het
doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door
ons nog in behandeling is.

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft
verstrekt over te dragen aan uzelf en/of een dienstverlener.

U heeft Recht van bezwaar:
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor
andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een
wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw
persoonsgegevens

Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan:
E-Mail: info@optima.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Per post: Optima Hypotheken & Verzekeringen gevestigd aan de Kade 40 B, 3371EP te Hardinxveld-Giessendam ter
attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

U heeft Recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens:
U behoudt als betrokkene te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. De autoriteit
persoonsgegevens is volledig onafhankelijk van Optima Hypotheken & Verzekeringen, daarom verwijzen wij u voor de
klachtprocedure door naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beleid online aanwezigheid
Optima Hypotheken & Verzekeringen is op verscheidene plekken op het internet aanwezig. Hieronder valt de website van
Optima, maar ook social media platformen zoals Facebook en Instagram worden hieronder geschaald.
Op bovenstaande platformen kan gebruik worden gemaakt van fotomaterieel van een betrokkene voor
marketingdoeleinden. Echter gebeurt dit natuurlijk enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene zelf.
Optima zal in geen geval zonder een expliciet vastgelegde goedkeuring van de betrokkene overgaan tot het gebruik van
fotomateriaal.
Optima Hypotheken en Verzekering zal conform de AVG stoppen met het gebruik van desbetreffend fotomateriaal en dit
verwijderen indien een betrokkene zijn/haar toestemming hiervoor terugtrekt. Hiermee staakt Optima de verwerking van de
persoonsgegevens.
Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?
Optima Hypotheken & Verzekeringen verstrekt persoonsgegevens met de volgende redenen respectievelijk aan
onderstaande partijen:

 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • Bedrijven die we inschakelen bij de afwikkeling van een claim door het leveren van expertisediensten of herstel- en advieswerkzaamheden.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
 • Externe registers zoals CIS, BKR, NHG, Extern Verwijzingsregister (EVR).
 • Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan andere landen als dat in belang van het kredietdossier of schadebehandeling is.

Beleid Wijzigingen
Optima Hypotheken & Verzekeringen behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen, de meest actuele
versie vindt u altijd op onze website: www.optima.nl